15/6/10

Conto do vello revello sapatandello

Popular
(Tal como se lo contó mi abuela a mi madre y mi madre a mí)Unha ves era un vello revello sapatandello
que iba polo monte remonte sapatandonte
e detrás dunha pedra repedra sapatandeira
matou un coello recoello sapatandello
e levouno á casa recasa sapatandasa
e díxolle e redíxolle e sapatandíxolle
á vella revella sapatandella:
–Colle este coello recoello sapatandello
e fai o caldo recaldo sapatandaldo
mentres vou á misa remisa sapatandisa.
E cando veu da misa remisa sapatandisa
díxolle e redíxolle e sapatandíxolle
á vella revella sapatandella:
–Tráeme o coello recoello sapatandello
que teño fame refame sapatandame.
E díxolle e redíxolle sapatandíxolle
a vella revella sapatandella:
–O coello recoello sapatandello
comeuno o jato rejato sapatandato.
E vai o vello revello sapatandello,
colleu ao jato rejato sapatandato
e deulle un pauaso que o mataso.
Cuento del viejo reviejo zapatandejo


Una vez era un viejo reviejo zapatandejo
que iba por el monte remonte zapatandonte
y detrás de una piedra repiedra zapatandera
mató un conejo reconejo zapatandejo
y lo llevó a su casa recasa zapatandasa
y le dijo y redijo y zapatandijo
a la vieja revieja zapatandeja:
–Coge este conejo reconejo zapatandejo
y haz el caldo recaldo zapatandaldo
mientras voy a la misa remisa zapatandisa.
Y cuando vino de la misa remisa zapatandisa
le dijo y redijo y zapatandijo
a la vieja revieja zapatandeja:
–Tráeme el conejo reconejo zapatandejo
que tengo hambre rehambre zapatandambre.
Y le dijo y redijo y zapatandijo
la vieja revieja zapatandeja:
–El conejo reconejo zapatandejo
se lo comió el gato regato zapatandato.
Y va el viejo reviejo zapatandejo,
cogió al gato regato zapatandato
y le dio un palazo que lo matazo.

__________________________

No hay comentarios:

Publicar un comentario