14/8/10

Nao senlleira y Diante do mar de Cambados

Fermín Bouza Brey


Nao senlleira


¡Quen dera ser nao senlleira Bouza-Brey
n-aquel mar non presentido
das ja mergulladas terras!

Sen ceo, sen astros, sen vento,
sempre â toa pol-as ondas
deitado no esquecimento,

nin andar nin desandar,
nin ter outro coido acedo
que leijarse ir pol-o mar…

¡Quen dera ser nao senlleira!
Sen fito –estrela nin porto–
¡ser eu a propia ribeira!

¡Quen dera…!


Nave señera


¡Quién fuera nave señera
en el mar no presentido
de las ya hundidas tierras!

Sin cielo ni astros, sin viento,
siempre al azar de las olas
tendido al arrobamiento,

ni andar ni desandar,
ni haber más cuidado amargo
que dejarse ir por el mar…

¡Quién fuera nave señera!
Sin hito –estrella ni puerto–
¡ser yo la propia ribera!

¡Quién fuera…!

(Del libro Nao senlleira. Editorial Nós, Santiago de Compostela, 1933)Diante do mar de Cambados


O canistrel de méstos lumiares
que na serã calada se derrama,
todo luz, todo ouro, todo flama,
enveja de sol-pores e de mares,

prelúdio é dos pálidos luares
com que na noite a praia se recama,
em tanto a onda em paxião ama e desama,
envolveita nas névoas tutelares…

Ria de Arousa, grávida de côres,
serêa dos atlânticos amores
que acarinhache a minha infância ingela,

fai-me un recanto no argacento colo,
um sártego onde durma ao teu arrolo
no mais esquivo côm da tua orela!Ante el mar de Cambados


El canastillo de densos luminares
que en la tarde callada se derrama,
todo luz, todo oro, todo llama,
envidia de crepúsculos y mares,

preludio es de los reflejos lunares
con que en la noche la playa se recama,
mientras la ola en pasión ama y desama,
envuelta en las neblinas tutelares…

Ría de Arosa, grávida de colores,
sirena de los atlánticos amores
que mimaste mi infancia sencilla,

hazme un rincón en tu algoso regazo,
un sepulcro donde duerma a tu abrazo
en la más esquiva peña de tu orilla!

(Del libro Seitura. Editorial Catro Ventos, Braga, 1955)Enxamais teño pensado sobre da poesía; téñoa sentido, sinxelamente. Carezo de dogmas estéticos, e toda expresión certa de beleza soméllame resorte xusto con tal de que me conmova.
Amo o popular con frecuencia, e non chego a comprender como poda existir poeta que desconoza esta fonte de emocións primitivas. Gosto pouco do verso libre. A rima é, para min, un elemento formal que aporta musicalidade á poesía, e, inda que non é necesaria non hai por que prescindir dos seus recursos.


Jamás he pensado sobre la poesía; la he sentido, sencillamente. Carezco de dogmas estéticos, y toda expresión cierta de belleza me parece resorte justo con tal de que me conmueva.
Amo lo popular con frecuencia, y no llego a comprender como pueda existir poeta que desconozca esta fuente de emociones primitivas. Me gusta poco el verso libre. La rima es, para mí, un elemento formal que aporta musicalidad a la poesía, y, aunque no es necesaria no hay por qué prescindir de sus recursos.

______________________________________________________
w Breve biografía de Fermín Bouza Brey (1901-1973) en wikipedia

No hay comentarios:

Publicar un comentario